Chi tiết khuyến mại

B?o hi?m TNDS b?t bu?c

Từ 01/04/2018 đến 23/05/2018

Đã hết hạn

Liberty

C?ng ty TNHH B?o hi?m Liberty Vi?t Nam

T?ng 10, Th?p ??ng, T?a nh? Lotte Center H? N?i, 54 Li?u Giai, Qu?n Ba ??nh, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng C?ng ty b?o hi?m Liberty gi?i thi?u ??n b?n: G?i b?o hi?m tr?ch nhi?m d?n s? b?t bu?c cho xe m?y v?i m?c ph?: - Xe t? 55cc tr? xu?ng: 60.500? - Xe tr?n 55cc: 66.000? - Xe moto 3 b?nh ho?c t??ng t?: 319.000? C?ch ??t mua b?o hi?m tr?ch nhi?m d?n s? xe m?y Liberty qua Clingme: - Click v?o n?t "??t mua ngay". - Ch?n g?i ph? b?o hi?m. - ?i?n ??y ?? th?ng tin theo y?u c?u. Khi mua b?o hi?m tr?ch nhi?m d?n s? b?t bu?c cho xe m?y, Liberty s? thay m?t cho ch? xe (ng??i g?y ra tai n?n) b?i th??ng c?c t?n th?t v? ng??i v? t?i s?n cho b?n b? thi?t h?i. ??i t??ng b?o hi?m: Ch? xe m?y tham gia giao th?ng tr?n l?nh th? N??c c?ng h?a x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam. Quy?n l?i b?o hi?m: - T?i ?a 100.000.000?/ng??i/v? tai n?n - T?i ?a 50.000.000?/ V? t?i s?n/ v? tai n?n. Ch??ng tr?nh ch? c? tr?n Clingme. Hotline Clingme: 093 843 2858

Các khuyến mại tương tự