Chi tiết khuyến mại

BH ? t? Liberty AutoCare

Từ 01/04/2018 đến 23/05/2018

Đã hết hạn

Liberty

C?ng ty TNHH B?o hi?m Liberty Vi?t Nam

T?ng 10, Th?p ??ng, T?a nh? Lotte Center H? N?i, 54 Li?u Giai, Qu?n Ba ??nh, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng C?ng ty b?o hi?m Liberty gi?i thi?u ??n b?n: B?o hi?m ? t? Liberty AutoCare - B?o v? to?n di?n cho xe, gi?p b?n v?ng t?m tr?n m?i cu?c h?nh tr?nh. Ph? b?o hi?m trung b?nh: 12.000.000?. ?? nh?n h? tr? t? Liberty: - Click ?T? v?n th?m? - ?i?n ??y ?? th?ng tin theo y?u c?u. Khi mua b?o hi?m ? t? Liberty AutoCare, b?n s? ???c h??ng nh?ng quy?n l?i nh?: - B?i th??ng ??n 2 l?n/n?m ??i v?i b?o hi?m m?t c?p b? ph?n. - B?i th??ng xe m?i 100% n?u xe b? t?n th?t to?n b? trong v?ng 12 th?ng k? t? ng?y mua m?i. - Tr? gi?p giao th?ng 24/7 (cung c?p th?ng tin; c?u h? mi?n ph? ??n 300km/n?m trong tr??ng h?p tai n?n, xe h?ng, n? l?p, h?t x?ng?). - H? tr? 24/7 v?i Trung t?m d?ch v? kh?ch h?ng. Li?n h? Liberty ngay h?m nay 1800.599.998 (mi?n ph?) Ch??ng tr?nh ch? c? tr?n Clingme. Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự