Chi tiết khuyến mại

Ho?n ti?n t?i B? T? ? Qu?n M?c

Từ 14/04/2018 đến 23/04/2018

Đã hết hạn

Cashback

15%

B? T? - Qu?n M?c

102 Th?i Th?nh, Ph??ng Trung Li?t, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng B? T?- Qu?n M?c d?nh t?ng b?n: - Cashback 15% t?ng bill bu?i tr?a (thanh to?n tr??c 17h) - Cashback 10% t?ng bill bu?i t?i (thanh to?n sau 17h). L?u ?: Kh?ng ?p d?ng ??ng th?i v?i c?c ch??ng tr?nh khuy?n m?i kh?c v? v?o c?c ng?y l?, t?t. M?n ?n ch?nh c?a nh? h?ng l? th?t b? t?- ???c sa?n b??t ngu??n t?? vu?ng qu? Nam B??. Th?t b? t? m?m, ng?t, non, s?ch..mang t?i nh?ng tr?i nghi?m ?m th?c tr?n v?n trong kh?ng gian ph? x?a n?o nhi?t. Khi ??n v?i B? T?- Qu?n X?a b?n kh?ng n?n b? l? c?c m?n ?n ??c s?c nh?: b? t? n??ng than, b? t? n??ng ch?o, b? t? cu?n rau r?ng.... ??y l? ??a ?i?m th?ch h?p cho c?c cu?c g?p g? b?n b?, sum h?p gia ??nh ?m c?ng. Set b? t? l?n m?m (5 ng??i - 204k / ng??i) Set Vip ( 5 ng??i - 317k/ ng??i) L?u cua ??ng b? t?: 345k/ n?i B? chao M?c Ch?u: 185k/ ??a B? t? x?ng h?i: 195k / n?i Ch??ng tr?nh khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự