Chi tiết khuyến mại

Mr.BigBeef - B? n??ng t?ng M?

Từ 05/04/2018 đến 25/04/2018

Đã hết hạn

Cashback

5%

Mr.Big Beef - B? N??ng T?ng

70 Nguy?n H?ng, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

4.33333333333333
3

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng Mr.Big Beef - B? n??ng t?ng d?nh t?ng b?n: Ho?n ti?n 5% t?ng h?a ??n thanh to?n. L?u ?: ?p d?ng ??ng th?i v?i c?c ch??ng tr?nh khuy?n m?i kh?c (kh?ng ?p d?ng v?i nh?ng h?a ??n ?? nh?n ?u ??i qua c?c k?nh Pasgo, Foody). B? N??NG L? PH?I NGUY?N T?NG! Mr.Big Beef l? nh? h?ng chuy?n b? n??ng phong c?ch M?: n??ng nguy?n t?ng, kh?ng t?m ??p nh?ng v?n gi? nguy?n ???c ?? t??i, ngon, ng?t nh? th?t b? th??ng h?ng tuy?n ch?n k? l??ng. B? n??ng ?n k?m rau r?ng v? n??c s?t ??c ch?, ?em l?i tr?i nghi?m th? v? cho v? gi?c. R? h?i b?n b? ??n th??ng th?c b? n??ng c?c ch?t l??ng trong kh?ng gian r?ng r?i c?a Mr.Big Beef ?? nu?ng chi?u b?n th?n nh?! M?c chi ti?u trung b?nh: 200k-300k/ng??i. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. Th?c m?c v? ch??ng tr?nh li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự