Chi tiết khuyến mại

Mua tr?i c?y nh?p kh?u, ??n DP Fruits!

Từ 27/07/2018 đến 29/01/2019

Đã hết hạn

5%

DP Fruits

72 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

DP Fruits l? h? th?ng tr?i c?y t??i nh?p kh?u t? c?c n??c c? n?n n?ng nghi?p ph?t tri?n cao tr?n th? gi?i nh?: M?, ?c, Canada, New Zealand,? ho?c tr?i c?y n?i ??a ??t chu?n VietGap. C?ng Clingme ??n DP Fruits, b?n s? l?c v?o th? gi?i tr?i c?y t??i ngon v?i nhi?u ch?ng lo?i, t? t?o Envy, t?o Ambrosia, l? thi?n ???ng, nho xanh, cam v?ng, cherry ??, kiwi ??n c?c gi? qu? t?ng h?p ???c ??ng g?i ??p m?t, ti?n d?ng. DP Fruits cam k?t ngu?n g?c cho t?t c? c?c s?n ph?m b?y b?n tr?n h? th?ng c?a h?ng. ??ng th?i, DP Fruits c?ng ??a ra nhi?u ch?nh s?ch h?u m?i h?p d?n cho kh?ch h?ng nh?: giao h?ng mi?n ph? cho h?a ??n tr?n 300.000?, ??i tr? mi?n ph? trong 3 ng?y,? ??n v?i h? th?ng 30 c?a h?ng tr?n to?n qu?c c?a DP Fruits, b?n s? mua ???c tr?i c?y s?ch, an to?n, r? ngu?n g?c ch?a bao gi? d? d?ng ??n th?!

Các khuyến mại tương tự