Chi tiết khuyến mại

T?ng 20% B59 Coffee

Từ 16/04/2018 đến 22/04/2018

Đã hết hạn

20%

B59 Coffee

370 Th?i H?, Ph??ng Trung Li?t, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

3.5
10

Điểm nổi bật

Clingme d?nh t?ng b?n (2 h?a ??n/ng?y/h? th?ng): - 20% Cashback cho h?a ??n d??i 250K - 50K Cashback cho h?a ??n t? 250K tr? l?n Gam m?u tr?ng s?a ch? ??o ? t?ng 1 & 2 c?ng t??ng g?ch m?c t?ng 3, k?t h?p ho?n h?o v?i b?n gh? nh?, m?nh, c?a k?nh lu?n ng?p tr?n ?nh s?ng, t?t c? t?o ra c?m gi?c nh? xinh, gi?n d?, t?i gi?n m? ??p, tho?ng c?a B59 Coffee. Cafe, tr?, b?nh ng?t c?a B59 Coffee c?ng kh?ng qu? ??c ??o m? thi?n v? s? g?n g?i, d? u?ng, d? c?m nh?n v? d? ???c y?u th?ch. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. M?i th?c m?c v? ch??ng tr?nh li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự