Chi tiết khuyến mại

Sumo BBQ - nh? h?ng n??ng phong c?ch Nh?t B?n

Từ 18/05/2018 đến 02/11/2018

Đã hết hạn

10%

SumoBBQ

15 Hu?nh Th?c Kh?ng, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

3.6153846153846
13

Điểm nổi bật

B?t ??u ra m?t t? n?m 2010, h?n 5 n?m qua h? th?ng nh? h?ng Sumo BBQ ?? c? 1 v? tr? v?ng ch?c v? nh?n ???c s? y?u m?n c?a th?c kh?ch. N?t ??c ??o ri?ng c?a SumoBBQ trong phong c?ch ph?c v? buffet t?i b?n v? c? trong c?ch ch? bi?n th?c ?n, n??ng tr?c ti?p tr?n l?a v? kh?ng kh?i. ??n SumoBBQ, b?n c? th? tho?i m?i l?a ch?n c?c m?n n??ng ?a d?ng t? b?, gia c?m, h?i s?n ???c nh?p kh?u t? M?, ?c? c?ng nh? c?c m?n ??c tr?ng c?a Nh?t B?n nh? sushi, tempura, sakemaki, l?u shabu, l?u miso?

Các khuyến mại tương tự