Chi tiết khuyến mại

?u ??i 100K Nh? h?ng Sumo BBQ

Từ 16/04/2018 đến 22/04/2018

Đã hết hạn

100K

SumoBBQ

15 Hu?nh Th?c Kh?ng, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

3.6153846153846
13

Điểm nổi bật

Clingme d?nh t?ng b?n (?p d?ng cho 1 h?a ??n / ng?y / to?n h? th?ng): - 10% Cashback cho h?a ??n d??i 1tr - 100K Cashback cho h?a ??n t? 1tr tr? l?n B?t ??u ra m?t t? n?m 2010, h?n 5 n?m qua h? th?ng nh? h?ng Sumo BBQ ?? c? 1 v? tr? v?ng ch?c v? nh?n ???c s? y?u m?n c?a th?c kh?ch. N?t ??c ??o ri?ng c?a SumoBBQ trong phong c?ch ph?c v? buffet t?i b?n v? c? trong c?ch ch? bi?n th?c ?n, n??ng tr?c ti?p tr?n l?a v? kh?ng kh?i. ??n SumoBBQ, b?n c? th? tho?i m?i l?a ch?n c?c m?n n??ng ?a d?ng t? b?, gia c?m, h?i s?n ???c nh?p kh?u t? M?, ?c? c?ng nh? c?c m?n ??c tr?ng c?a Nh?t B?n nh? sushi, tempura, sakemaki, l?u shabu, l?u miso? Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. M?i th?c m?c v? ch??ng tr?nh Li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự