Chi tiết khuyến mại

?u ??i B? T? - Qu?n M?c

Từ 17/04/2018 đến 18/03/2019

Đã hết hạn

Cashback

18%

B? T? - Qu?n M?c

102 Th?i Th?nh, Ph??ng Trung Li?t, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng B? T? - Qu?n M?c d?nh t?ng b?n: - 18% Cashback cho h?a ??n thanh to?n tr??c 17h. - 13% Cashback cho h?a ??n thanh to?n sau 17h. L?u ?: Kh?ng ?p d?ng chung v?i c?c ch??ng tr?nh kh?c v? c?c ng?y M?n ?n ch?nh c?a nh? h?ng l? th?t b? t? - ???c sa?n b??t ngu??n t?? vu?ng qu? Nam B??. Th?t b? t? m?m, ng?t, non, s?ch... mang t?i nh?ng tr?i nghi?m ?m th?c tr?n v?n trong kh?ng gian ph? x?a n?o nhi?t. Khi ??n v?i B? T? - Qu?n M?c b?n kh?ng n?n b? l? c?c m?n ?n ??c s?c nh?: b? t? n??ng than, b? t? n??ng ch?o, b? t? cu?n rau r?ng... C?c m?n ?n b?n kh?ng n?n b? l?: - Set b? t? l?n m?m (5 ng??i - 204k/ng??i). - Set Vip (5 ng??i - 317k/ng??i). - L?u cua ??ng b? t?: 345k/n?i. - B? chao M?c Ch?u: 185k/ ??a. - B? t? x?ng h?i: 195k/n?i. Ch??ng tr?nh khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự