Chi tiết khuyến mại

?u ??i Pattern Coffee

Từ 16/04/2018 đến 22/04/2018

Đã hết hạn

20%

Pattern Coffee

101 Ng? 165 Th?i H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

4.1428571428571
14

Điểm nổi bật

Clingme d?nh t?ng b?n (2 h?a ??n/ng?y/h? th?ng): - 20% Cashback cho h?a ??n d??i 250K - 50K Cashback cho h?a ??n t? 250K tr? l?n. Pattern Coffee c? l? ?? l? c?i t?n quen thu?c v?i gi?i tr? H? Th?nh. Kh?ng ch? n?i ti?ng v?i nh?ng ?? u?ng v? ngon ??m ??, Pattern Coffee c?n ghi ?i?m b?i kh?ng gian r?ng r?i, thi?t k? theo phong c?ch ch?u ?u, tinh t? v?i hai m?u ?en tr?ng ch? ??o v? d?n nh?n vi?n tr?, n?ng ??ng, nhi?t t?nh. Ngo?i ?? u?ng th?m ngon v? ??m v?, Pattern Coffee c?n ph?c v? nhi?u lo?i b?nh ngon cho b?n th??ng th?c. H?y ??n v?i Pattern Coffee Th?i H?, ch? v?i 25k- 50k, b?n ?? c? th? c? nh?ng tr?i nghi?m h?t s?c th? v? v? ??ng nh? t?i ??y. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự