Chi tiết khuyến mại

Y?n s?o cao c?p - Ch?n Phan Vi?t

Từ 17/04/2018 đến 18/03/2019

Đã hết hạn

Cashback

20%

Y?n S?o cao c?p Phan Vi?t

Shop Tr? Th? - 376 Th?i H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

0
0

Điểm nổi bật

?P D?NG ??NG TH?I V?I C?C CH??NG TR?NH KHUY?N M?I KH?C Clingme h?p t?c c?ng th??ng hi?u Y?n s?o cao c?p Phan Vi?t d?nh t?ng b?n: Ho?n ti?n 20% t?ng h?a ??n thanh to?n. Y?n s?o ???c x?p v?o h?ng cao l??ng m? v?, l? m?t trong t?m m?n ?n b? d??ng Th??ng hi?u Y?n s?o cao c?p Phan Vi?t ???c th? tr??ng tin t??ng v? nh?ng l? do sau: ?S?i Y?n lo?i I ngu?n g?c t? Kh?nh H?a ?Ch?a 18% h?m l??ng Y?n ?Bao g?m 45-55% h?m l??ng Protein ?C? 31 nguy?n t? vi l??ng ?Nh? m?y ??m b?o v? sinh an to?n th?c ph?m (ATTP) t?i Tp. H? Ch? Minh Y?n s?o ch?ng s?n v?i c?c h??ng v? ch?nh: v? h?t sen, v? d?u, v? t?o, kh?ng ???ng, h?ng s?m, ???ng ph?n t? nhi?n. C?c s?n ph?m c?a Y?n s?o cao c?p Phan Vi?t l? th?c ??n ho?n h?o nh?t cho s?c kh?e c?a ng??i cao tu?i, tr? nh?, ph? n? v? b?nh nh?n ti?u ???ng... M?c chi ti?u trung b?nh: 300k/ s?n ph?m. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. M?i chi ti?t Li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự