Chi tiết địa điểm

C?ng ty TNHH B?o hi?m Liberty Vi?t Nam

T?ng 10, Th?p ??ng, T?a nh? Lotte Center H? N?i, 54 Li?u Giai, Qu?n Ba ??nh, H? N?i

Sản phẩm, dịch vụ

Điểm nổi bật

K?? t?? n?m 1912, Liberty Mutual Insurance (www.LibertyMutual.com) v??i tru? s?? chi?nh ta?i Boston l? t?p ?o?n b?o hi?m ?a ng?nh to?n c?u. Liberty Mutual Insurance c? m?t t?i Vi?t Nam t? n?m 2003. ??c ?i?m n?i b?t: - S? d?ng nh?ng c?ng ngh? t?n ti?n nh?t v? b?i th??ng m?t c?ch minh b?ch, nhanh ch?ng v? c?ng b?ng. - Cung c??p ca?c gia?i pha?p ba?o hi??m ?a da?ng. - Th??u hi??u nhu c??u cu?a kha?ch ha?ng. - ??i ng? qu?n l? gi?i chuy?n m?n v? gi?u kinh nghi?m.

Các địa điểm tương tự