Chi tiết địa điểm

DP Fruits

72 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Sản phẩm, dịch vụ

C?a h?ng tr?i c?y nh?p kh?u

Điểm nổi bật

N?m trong h? th?ng c?a h?ng tr?i c?y nh?p kh?u cao c?p DP Fruits, c?a h?ng chuy?n cung c?p c?c s?n ph?m tr?i c?y cao c?p cho ng??i ti?u d?ng v?i cam k?t cao nh?t v? ch?t l??ng, gi? c?, ch?t l??ng ph?c v? t?n t?m, chuy?n nghi?p. V?i cam k?t b?o ??m tuy?t ??i v? ch?t l??ng, ngu?n g?c s?n ph?m, ??i ng? nh?n vi?n chuy?n nghi?p v? nhi?t t?nh ch?c ch?n s? l?m kh?ch h?ng h?i l?ng khi s? d?ng s?n ph?m, d?ch v? c?a DP Fruits.

Các địa điểm tương tự