Chi tiết địa điểm

Kombo Singapore

54 Ho?ng Ng?c Ph?ch, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Sản phẩm, dịch vụ

Điểm nổi bật

nh? h?ng KOMBO l? nh?n hi?u ??c quy?n tr?c thu?c s? h?u c?a C?ng ty C? ph?n KOMBO. Nh? h?ng KOMBO mang ?m th?c qu?c ??o s? t? ??n g?n v?i th?c kh?ch Vi?t. M?n ?n ??c s?c, ?a d?ng, phong c?ch ph?c v? n?ng ??ng chuy?n nghi?p ?? g?p ph?n ??a KOMBO tr? th?nh 1 trong nh?ng th??ng hi?u h?ng ??u v? C?m ni?u Singapore t?i Vi?t Nam.

Các địa điểm tương tự