Chi tiết khuyến mại

B?nh y?n v?i The Hideaway Coffee

Từ 07/04/2018 đến 25/04/2018

Đã hết hạn

Cashback

15%

The Hideaway Coffee

10 Ng? 18, ng?ch 10 Hu?nh Th?c Kh?ng, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng The Hideaway Coffee d?nh t?ng b?n: Ho?n ti?n 15% t?ng h?a ??n thanh to?n. L?u ?: Kh?ng ?p d?ng ??ng th?i v?i c?c ch??ng tr?nh khuy?n m?i kh?c. The Hideaway Coffee l? ?g?c nh? xinh? cho nh?ng ai th?ch kh?ng gian ri?ng t? ?? l?m vi?c, h?c t?p, ??c s?ch ho?c ki?m t?m m?t ch?t b?nh an trong t?m tr?. V?i ti?u ch?: ?Ph?c v? ng??i nh? nh? n?o th? ph?c v? kh?ch nh? th?!?, ?? u?ng t?i qu?n ???c 99% kh?ch h?ng ??nh gi? NGON, CH?T, S?CH. ??n The Hideaway, l?i khuy?n cho b?n l?: H?y th? c? ph? do anh ch? qu?n ??p trai, th?n thi?n pha. Ngo?i ra, tr? hoa organic v? n??c ?p hoa qu? nguy?n ch?t c?ng l? nh?ng g?i ? kh?ng n?n b? qua. M?c chi ti?u trung b?nh: 40k/ng??i. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. Th?c m?c v? ch??ng tr?nh li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự