Chi tiết khuyến mại

L? Nam Phi ch? 99k t?i Klever

Từ 19/04/2018 đến 21/04/2018

Đã hết hạn

1kg

99k

Klever Fruits

78 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Ch??ng tr?nh khuy?n m?i l? Nam Phi t?i c?c chu?i c?a h?ng Klever Fruits: - Th?i gian: 19/4-21/4 - ?u ??i gi? s?c: 99k/kg (gi? g?c 179k/kg) - Th?m 7% ?u ??i ho?n ti?n t?ng h?a ??n thanh to?n ch? c? tr?n Clingme. L?u ?: Kh?ng ?p d?ng ??ng th?i v?i c?c ch??ng tr?nh chi?t kh?u kh?c. L? Forelle l? m?t trong nh?ng gi?ng l? ch?u ?u c? x?a nh?t. Hi?n nay, ch?ng ???c tr?ng ch? y?u t?i Nam Phi, c? v? m?u xanh xen v?ng, v?t ?? r?c r? khi ch?n, qu? h?nh chu?ng nh?, tr?n v? thon ??u, b?n trong th?t tr?ng v?i h??ng v? th?m m?t, ng?t nh?. L? Forelle l? m?t lo?i ??c s?n v? ch? c? s?n trong m?t th?i gian ng?n m?i n?m. Lo?i qu? n?y kh?ng ???c khuy?n kh?ch ?? n??ng ho?c n?u ?n, ch? n?n ?n t??i k?m pho-m?t, salat. Cung c?p b?i Klever Fruits - tr?i c?y t??i nh?p kh?u, tr?i c?y Vi?t Nam xu?t x? r? r?ng, ?? qua ki?m tra v? ??m b?o v? sinh th?c ph?m. Klever Fruits l? th??ng hi?u ??u ti?n v? duy nh?t ho?n ti?n 100% trong v?ng 48h kh?ng c?n l? do. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme.

Các khuyến mại tương tự