Chi tiết khuyến mại

Trung Nguy?n: N?ng l??ng t? cafe

Từ 16/04/2018 đến 22/04/2018

Đã hết hạn

Cashback

10%

Trung Nguy?n Legend

19 Hu?nh Th?c Kh?ng, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme d?nh t?ng b?n: - 10% Cashback cho h?a ??n d??i 500K - 50K Cashback cho h?a ??n t? 500K tr? l?n D? b?n th?ch cafe hay kh?ng th? Trung Nguy?n v?n l? m?t c?i t?n qu? quen thu?c m? b?n g?p b?t c? n?i ??u, m?t th??ng hi?u qu?c gia ??ng ngh?a. Trung Nguy?n Legend Caf? l? m?t kh?ng gian m?i, g?y ?n t??ng b?i s? m?c m?c, tinh t? v? kh?c bi?t, l? n?i gi?p b?n t?m th?y s? c?n b?ng, h?i h?a trong m?i h?nh ??ng ?? ?i ??n h?nh ph?c v? th?nh c?ng ??ch th?c. ?p d?ng cho 2 h?a ??n / ng?y Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. Th?c m?c v? ch??ng tr?nh li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự