Chi tiết khuyến mại

?u ??i nh?n ??i khi mua Y?n s?o

Từ 11/04/2018 đến 20/04/2018

Đã hết hạn

Cashback

10%

Y?n S?o cao c?p Phan Vi?t

Shop Tr? Th? - 376 Th?i H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

0
0

Điểm nổi bật

?P D?NG ??NG TH?I V?I C?C CH??NG TR?NH KHUY?N M?I KH?C Clingme h?p t?c c?ng th??ng hi?u Y?n s?o cao c?p Phan Vi?t d?nh t?ng b?n: Ho?n ti?n 10% t?ng h?a ??n thanh to?n. Y?n s?o ???c x?p v?o h?ng cao l??ng m? v?, l? m?t trong t?m m?n ?n b? d??ng Th??ng hi?u Y?n s?o cao c?p Phan Vi?t ???c th? tr??ng tin t??ng v? nh?ng l? do sau: ?S?i Y?n lo?i I ngu?n g?c t? Kh?nh H?a ?Ch?a 18% h?m l??ng Y?n ?Bao g?m 45-55% h?m l??ng Protein ?C? 31 nguy?n t? vi l??ng ?Nh? m?y ??m b?o v? sinh an to?n th?c ph?m (ATTP) t?i Tp. H? Ch? Minh Y?n s?o ch?ng s?n v?i c?c h??ng v? ch?nh: v? h?t sen, v? d?u, v? t?o, kh?ng ???ng, h?ng s?m, ???ng ph?n t? nhi?n. C?c s?n ph?m c?a Y?n s?o cao c?p Phan Vi?t l? th?c ??n ho?n h?o nh?t cho s?c kh?e c?a ng??i cao tu?i, tr? nh?, ph? n? v? b?nh nh?n ti?u ???ng... M?c chi ti?u trung b?nh: 300k/ s?n ph?m. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. M?i chi ti?t Li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự