Chi tiết khuyến mại

?u ??i tr?i c?y nh?p kh?u Klever

Từ 17/04/2018 đến 18/03/2019

Đã hết hạn

Cashback

10%

Klever Fruits

78 L?ng H?, Ph??ng L?ng H?, Qu?n ??ng ?a, H? N?i

Điểm nổi bật

Clingme h?p t?c c?ng Klever Fruits d?nh t?ng b?n: Ho?n ti?n 10% t?ng h?a ??n thanh to?n. L?u ?: Kh?ng ?p d?ng ??ng th?i v?i c?c ch??ng tr?nh chi?t kh?u kh?c. Tr??c nhu c?u t?m ki?m nh?ng c?a h?ng cung c?p th?c ph?m, rau qu? s?ch c?a ng??i ti?u d?ng, Klever Fruits ?? ra ??i v? ph?t tri?n th?nh m?t h? th?ng c?a h?ng t?i th?nh ph? H? N?i v? H? Ch? Minh. V?i ti?u ch? ?Klever Fruits- C?ng ty tr?i c?y t??i ??u ti?n v? duy nh?t ho?n ti?n 100% trong v?ng 48h kh?ng c?n l? do?, Klever Fruits ch? y?u cung c?p m?t h?ng tr?i c?y t??i nh?p kh?u t? M?, H?n Qu?c, ?c, Canada, New Zealand, Chile, Nam Phi, Ph?p, ?, Nh?t...v? tr?i c?y Vi?t Nam xu?t x? r? r?ng, ?? qua ki?m tra v? ??m b?o v? sinh th?c ph?m. ??c bi?t v?i d?ch v? ??i tr? h?ng trong v?ng 48h, s?n ph?m c?a c?a h?ng mang l?i s? tin t??ng, an to?n cho kh?ch h?ng. Khuy?n m?i ch? c? tr?n Clingme. M?i chi ti?t Li?n h? Hotline Clingme: 093 843 2858 Happy Clingme!

Các khuyến mại tương tự